สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ติดตามผลการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จ.นครปฐม

 

 

ติดตามผลการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จ.นครปฐม
          เมื่อวันเสาร์ที่ 6 มิย.พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา ณ ศาลากองอำนวยการ วัดพระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนและประเมินผลโครงการ หมู่บ้านรักษาศีล 5 โดยมีพระพรหมเวที เจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร พร้อมด้วยพระเถระ และนายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้ว่าราชการ จ.นครปฐม ส่วนราชการ หัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชนถวายการต้อนรับและเข้าร่วมรับฟังการประเมินผลโครงการฯคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

 

ติดตามผลการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จ.นครปฐม

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช กล่าวชมภายในงานการขับเคลื่อนและประเมินผลโครงการ หมู่บ้านรักษาศีล 5 

 

ติดตามผลการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จ.นครปฐม

พระพรหมเวที เจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร

 

สำหรับการดำเนินงาน จ.นครปฐม เน้นการขับเคลื่อนโครงการในเชิงคุณภาพควบคู่กับเชิงปริมาณ
 

1.มีการทำความตกลงร่วมมือ (MOU) กับภาคส่วนต่างๆ
2.มีการมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในเชิงสัญลักษณ์ของการเข้าร่วมโครงการและเพื่อการประชาสัมพันธ์ 930 หมู่บ้าน และคัดเลือกหมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์นำร่องจำนวน 31 หมู่บ้าน 
3.แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการระดับจังหวัดกำหนดตัวชี้วัดโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 และกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนทั้งจังหวัด รวมทั้งคณะอนุกรรมการและผู้แทนภาคประชาสังคมร่วมขับเคลื่อนโครงการลงสู่ชุมชนและออกนิเทศ ติดตาม 
4.จัดประชุมชี้แจงผู้นำระดับอำเภอ ตำบล หมู่บ้านและแต่งตั้งคณะทำงานทั้ง3ระดับตามโครงสร้างของคณะกรรมการขับเคลื่อน 
5.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดวิสัยทัศน์ และแผนปฏิบัติการอำเภอให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละท้องที่ โดยวิเคราะห์จากจุดอ่อนจุดแข็งและทุนทางสังคมที่มี เพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
6.ดำเนินการขยายผลโครงการสู่ประชาชนทุกกลุ่มทั้งภาคชุมชนบุคลากรในหน่วยงานราชการเยาวชนนักเรียนนักศึกษาและกลุ่มลูกจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมได้จัดโครงการศีล 5 สู่อาเซียนซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นลูกจ้างโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นพุทธศาสนิกชนชาวไทยและประเทศเพื่อนบ้านกลุ่มอาเซียน  

 

 

ติดตามผลการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จ.นครปฐม

การขับเคลื่อนโครงการในเชิงคุณภาพควบคู่กับเชิงปริมาณมีความตกลงร่วมมือ (MOU) กับภาคส่วนต่างๆ

 

          เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชพร้อมด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อน ได้เยี่ยมชมนิทรรศการบริเวณรอบศาลา ที่ทางหน่วยงานต่างๆได้จัดขึ้น พร้อมทั้งเยี่ยมชมการสวดมนต์ของนักเรียน และกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ด้วยน้ำเสียงที่ไพเราะและช่วงจังหวะสวดได้อย่างพร้อมเพรียงกันอย่างน่าประทับใจ

 

ติดตามผลการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จ.นครปฐม

 

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์เยี่ยมชมการสวดมนต์ของนักเรียน และกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

ด้วยน้ำเสียงที่ไพเราะและช่วงจังหวะสวดได้อย่างพร้อมเพรียงกันอย่างน่าประทับใจ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร