สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

เยี่ยมเยือนการดำเนินงานของโครงการหมู่บ้านศีล 5 จ.สมุทรสงคราม

 

 

เยี่ยมเยือนการดำเนินงานของโครงการหมู่บ้านศีล 5 จ.สมุทรสงคราม
          เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มิย.พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา ณ วัดกลางเหนือ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ หมู่บ้านรักษาศีล 5 เยี่ยมเยือนการดำเนินงานของโครงการ ที่สมุทรสงคราม
คณะสงฆ์ใน จ.สมุทรสงคราม  และ นายปัญญา งานเลิศ ผู้ว่าฯ จ.สมุทรสงคราม พร้อมด้วยข้าราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน เข้ารวมประชุม โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 และติดตามผลการขับเคลื่อนโครงการ โดยพระราชพุทธิวราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เป็นรองประธานกรรมการ รองผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ และคณะกรรมการ 

 

เยี่ยมเยือนการดำเนินงานของโครงการหมู่บ้านศีล 5 จ.สมุทรสงคราม

คณะสงฆ์ใน จ.สมุทรสงคราม 

 

เยี่ยมเยือนการดำเนินงานของโครงการหมู่บ้านศีล 5 จ.สมุทรสงคราม

ข้าราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้านเข้ารวมประชุม

 

เยี่ยมเยือนการดำเนินงานของโครงการหมู่บ้านศีล 5 จ.สมุทรสงคราม

ข้าราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้านเข้ารวมประชุม

 

          สำหรับการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ หมู่บ้านรักษาศีล 5 ประสานความร่วมมือในการดำเนินงานกับภาคส่วนต่างๆ และทำข้อตกลงความร่วมมือและติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เชิญชวนให้ประชาชนประพฤติตามหลักศีล 5 ครอบคลุมทั้งจังหวัดและมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้นในพื้นที่ภายในจังหวัดอย่างต่อเนื่อง และต่อจากนี้ไปจะลงไปถึงโรงเรียนเพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ อีกด้วย

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร