สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

จ.สุพรรณบุรี จัดประชุมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5

 

 

จ.สุพรรณบุรี จัดประชุมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5
          วันพฤหัสบดี ที่ 11 มิ.ย. พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา อีกมิติที่สุด TOP แห่งพระพุทธศาสนาไทย  ณ จ.สุพรรณบุรี จัดประชุมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันของคนในชาติโดยใช้ผ่านโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ชาวประชาเป็นสุข ว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการ จ.สุพรรณบุรีเป็นประธานในการประชุมการดำเนินงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ผ่านโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ชาวประชาเป็นสุข ในดำริสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระราชปริยัติเมธี จค. จ.สุพรรณบุรี พร้อมด้วย จอ.ทุกอำเภอ พระเลขานุการ และหัวหน้าส่วนงานราชการต่างๆ ภายในจ.สุพรรณบุรี  เข้าร่วมประชุม 

 

จ.สุพรรณบุรี จัดประชุมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5

ในวาระการประชุม

 

จ.สุพรรณบุรี จัดประชุมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5

ว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการ จ.สุพรรณบุรีประธานในการประชุมการดำเนินงาน


          โดยมีวาระการประชุมเรื่อง ความคืบหน้าของโครงการในแต่ละภาคส่วน ปัญหาและอุปสรรค พร้อมทั้งวิธีการแก้ปัญหาให้เป็นไปตามนโยบายเดียวกันได้กล่าวถึงการดำเนินงานว่าได้ขับเคลื่อนโครงการไปแล้วกว่า 154 หมู่บ้าน ทางด้านสำนักงานพระพุทธศาสนา จ.สุพรรณบุรี ได้ขับเคลื่อนด้วยการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์โครงการ ทั้งยังขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆในการตามข้อมูลและคีย์ข้อมูลในเว็บไซต์ Sila5.com อีกทั้งยังได้กล่าวถึงนโยบายโครงการในขั้นที่ 2 ที่จะได้มีการจัดอบรมครอบครัว ให้ได้มาสวดมนต์ ฟังธรรมะ รักษาศีล และเจริญสมาธิภานา ประกอบกิจวัตร 7 ประการ ในขั้นตอนต่อไปอีกด้วย

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร