สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ธุดงค์อัญเชิญพระบรมธาตุ ณ วัดบ้านขุน

 

 

ธุดงค์อัญเชิญพระบรมธาตุ ณ วัดบ้านขุน 

          เมื่อวันจันทร์ ที่ 29 - วันอังคารที่ 30 มิ.ย. พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา สาธุชนจำนวนมากร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมธาตุเพื่อประดิษฐาน ณ เจดีย์สวรรค์ วัดบ้านขุน อ.ฮอด จ.เชียงใหม่  คณะพระธุดงค์ จำนวน 500 รูป ได้เดินธุดงค์อัญเชิญพระบรมธาตุเข้าไปในหมู่บ้านต่างๆใน ต.บ่อหลวง และในตัว อ.ฮอด เพื่อให้สาธุชนและเด็กนักเรียนในพื้นที่ พร้อมด้วยสาธุชนที่มาจาก จ.เชียงใหม่ บูชาพระบรมธาตุ  และโปรยดอกดาวรวยต้อนรับคณะพระธุดงค์ สำหรับชาวบ้านขุนก็มีความปีติดีใจที่ได้มีการสร้างพระเจดีย์สวรรค์ด้วยแรงศรัทธาของมหาชน ณ วัดบ้านขุน ซึ่งเป็นศาสนสถานที่สำคัญให้สาธุชนได้มาบูชากราบไหว้ระลึกถึงพระคุณอันประเสริฐของพระรัตนตรัย 

 

ธุดงค์อัญเชิญพระบรมธาตุ ณ วัดบ้านขุน

คณะพระธุดงค์ จำนวน 500 รูป เดินธุดงค์อัญเชิญพระบรมธาตุ

 

ธุดงค์อัญเชิญพระบรมธาตุ ณ วัดบ้านขุน

ธุดงค์อัญเชิญพระบรมธาตุ ณ วัดบ้านขุน

สาธุชนจำนวนมากร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมธาตุเพื่อประดิษฐาน ณ เจดีย์สวรรค์ วัดบ้านขุน อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

 

         โดยได้รับความเมตตาจากพระวิสุทธิวงค์ศาจารย์ จค.ใหญ่หนเหนือ วัดปากน้ำภาษีเจริญ เป็นประธานสงฆ์ พร้อมด้วยพระธรรมมังคลารย์ ที่ปรึกษา จ.ค. จ.เชียงใหม่ พระเทพปริยัติรักษาการ จ.ค. จ.เชียงใหม่ คณะสงฆ์ พระเถระ จอ.ต่างๆใน จ.เชียงใหม่ มาร่วมเจริญชัยมงคลคาถา  โดยคณะสงฆ์และเจ้าภาพ ได้อัญเชิญพระบรมธาตุเวียนประทักษิณรอบเจดีย์สวรรค์ ซึ่งได้รับความเมตตาจากพระราชภาวนาจารย์ รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นผู้ประดิษฐานพระบรมธาตุ ณ ยอดเจดีย์สวรรค์  และบูชาด้วยประติมากรรม คนโทน้ำสวรรค์ บริเวณทางเข้าลานเจดีย์ ซึ่งสวยงามมาก เพื่อให้มนุษย์และเทวดาได้กราบไหว้บูชาพระเจดีย์ ซึ่งบรรจุพระบรมธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ 

 

ธุดงค์อัญเชิญพระบรมธาตุ ณ วัดบ้านขุน

ธุดงค์อัญเชิญพระบรมธาตุ ณ วัดบ้านขุน

ธุดงค์อัญเชิญพระบรมธาตุ ณ วัดบ้านขุน

พระวิสุทธิวงค์ศาจารย์ จค.ใหญ่หนเหนือ วัดปากน้ำภาษีเจริญ เป็นประธานสงฆ์

 

ธุดงค์อัญเชิญพระบรมธาตุ ณ วัดบ้านขุน

ธุดงค์อัญเชิญพระบรมธาตุ ณ วัดบ้านขุน

พระราชภาวนาจารย์ รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นผู้ประดิษฐานพระบรมธาตุ ณ ยอดเจดีย์สวรรค์  

และบูชาด้วยประติมากรรม คนโทน้ำสวรรค์
       

          สำหรับพิธีอัญเชิญในครั้งนี้สร้างความปลาบปลื้มให้กับคณะสงฆ์ และสาธุชนที่มาร่วมงานทั้ง 2 วันนี้เป็นอย่างยิ่ง  ซึ่งการร่วมพลังของพุทธบริษัท 4 ที่ได้มาทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกัน ด้วยความเป็นระเบียบ พร้อมเพียง นำมาซึ่งบุญกุศลอันยิ่งใหญ่จากการธุดงค์อัญเชิญพระบรมธาตุในครั้งนี้

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร