สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำพระไตรปิฎกบาลีฉบับวิชาการ

 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำพระไตรปิฎกบาลีฉบับวิชาการ 

          เมื่อวันพุธ ที่ 8 ก.ค. พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำพระไตรปิฎกบาลีฉบับวิชาการ  โดยมี พระมหาดร.สมชาย ฐานวุฑโฒ ผอ.การสำนักการศึกษา และ ผอ.โครงการพระไตรปิฎกฉบับวิชาการ เป็นประธานสงฆ์ กล่าวเปิดงาน ศจ.ดร.ออสการ์ ฟอน ฮินนูเบอร์ ที่ปรึกษาด้านวิชาการโครงการไตรปิฎก,ผู้เชี่ยวชาญภาษาบาลี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ผู้ชำนาญการด้านพระไตรปิฎกกเข้าร่วมสัมมนาว่า 40 ท่าน และมีการนำเสนอผลงานของนักวิชาการแต่ละท่าน

 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำพระไตรปิฎกบาลีฉบับวิชาการ

พระมหาดร.สมชาย ฐานวุฑโฒ ผอ.การสำนักการศึกษา และ ผอ.โครงการพระไตรปิฎกฉบับวิชาการ เป็นประธานสงฆ์


           ศจ.ดร.ออสการ์ ฟอน ฮินนูเบอร์กล่าวว่า การนำเสนอองค์ความรู้ที่ได้จากกระบวนการจัดทำพระไตรปิฎกฉบับวิชาการ ตั้งแต่การสำรวจ การอนุรักษ์คัมภีร์พระไตรปิฎกใบลานด้วยการถ่ายภาพเก็บเป็นไฟล์ดิจิทัล การจัดทำฐานข้อมูล การศึกษาเปรียบเทียบตามแนวคัมภีร์โบราณ ตลอดจนการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ และจัดทำพระไตรปิฎกฉบับวิชาการ เพื่อปรับปรุงและพัฒนางานของโครงการให้ดียิ่งขึ้น
          ดร.เล็กซานเดอร์ วีน หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ก็ได้นำเสนอผลงานการศึกษาเปรียบเทียบคัมภีร์ใบลานจารีตหลัก ได้แก่ อักษรขอม ธรรม มอญ พม่า และสิงหล รวมทั้งจารึกต่างๆ เพื่อย้อนกลับไปสู่เนื้อความในสมัยพระพุทธโฆษาจารย์ เมื่อราว 1,500 ปีก่อน โดยยกคัมภีร์ใบลานทองคำอายุราว 1,600 ปี ซึ่งค้นพบในประเทศเมียนมาร์ มาเป็นข้อมูลสนับสนุน  
          ดร.บรรเจิด ชวลิตเรืองฤทธิ์ นักวิชาการและผู้ประสานงานโครงการบรรยาย ในหัวข้อ การถ่ายภาพดิจิทัลคัมภีร์ใบลานและระบบบัญชีข้อมูลใบลาน และโปรแกรมไอทีและการเผยแผ่ข้อมูลพระไตรปิฎกผ่านระบบออนไลน์ เพื่อช่วยในการทำงานอย่างเป็นระบบ ทั้งยังมีแผนงานที่จะเปิดให้บริการสู่ประชาชนที่สนใจในอนาคต

 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำพระไตรปิฎกบาลีฉบับวิชาการ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำพระไตรปิฎกบาลีฉบับวิชาการ

ผู้ชำนาญการด้านพระไตรปิฎกกเข้าร่วมสัมมนาว่า 40 ท่าน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร