สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีเจริญพระพุทธมนต์

พิธีเจริญพระพุทธมนต์

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

               สมเด็จสมเด็พระวันรัต เจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว