สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

คกก.ขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ลงพื้นที่ จ.อุบลราชธานี

คกก.ขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ลงพื้นที่ จ.อุบลราชธานี


คกก.ขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ลงพื้นที่ จ.อุบลราชธานี

 คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 ได้ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี


คกก.ขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ลงพื้นที่ จ.อุบลราชธานี

     ทางคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา. "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" นำโดยพระเทพรัตนากร รองประธานกรรมการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการฯ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" จังหวัดอุบลราชธานี ณ วัดมณีวนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งพระเทพสิทธิญาณรังสี ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯประจำหนตะวันออก ร่วมลงพื้นที่ในการติดตามประเมินผล โดยมีพระราชธีราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี รองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี  เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล พระสังฆาธิการทุกรูปในพื้นที่ พร้อมด้วยนายนิกร  สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้นำท้องถิ่น พุทธศาสนิกชนในพื้นที่  เข้าร่วมถวายการต้อนรับและรับฟังการติดตามประเมินผลโครงการฯ


คกก.ขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ลงพื้นที่ จ.อุบลราชธานี

        สำหรับการดำเนินการในระยะเร่งด่วน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2557 คณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้ลงนามข้อตกลงร่วมกันในการขับเคลื่อนโครงการฯ ตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ ทุกหมู่บ้าน ตำบล อำเภอและในระดับจังหวัด ประชาสัมพันธ์โครงการให้ทุกภาคส่วนเข้าในการดำเนินโครงการ และสมัครเข้าร่วมโครงการจนทำให้มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการในระยะแรก ร้อยละ 30 ของจำนวนประชากรทั้งจังหวัด การดำเนินโครงการระยะที่ 2 ระยะปานกลาง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 - กันยายน2558  ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนสามัครเป็นสมาชิกครอบครัว หมู่บ้าน สถานศึกษาและหน่วยงานสมัครเข้าร่วมโครงการและรักษาศีล 5 ทำให้มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการร้อยละ 60 ของจำนวนประชากร และนอกจากจะได้ขับเคลื่อนในเชิงปริมาณแล้ว ในระยะที่ 2 ได้มีการขับเคลื่อนโครงการเชิงคุณภาพในทุกพื้นที่โดยคณะสงฆ์ในพื้นที่ในการขับเคลื่อนโครงการเชิงคุณภาพ เช่น โครงการเทศน์สามัคคี ในช่วงเข้าพรรษา กิจกรรมเข้าวัดทุกวันพระ และกิจกรรมปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม