สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ค่ายคุณธรรมนักศึกษาพยาบาล

 


            เมื่อวันที่ ๒๘-๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาอาสาสมัครโภชนาการ สำนักองค์ประธาน ร่วมกับกองกิจกรรมพิเศษ สำนักประธานคณะกรรมการบริหาร วัดพระธรรมกาย จัดอบรมค่ายคุณธรรมให้แก่นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ ๑-๔ จำนวนกว่า ๒๐๐ คน ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจักรีรัช อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี หลักสูตรการอบรมเน้นให้ความรู้เรื่องของวัฒนธรรมเชิงพุทธ คือ วินัย เคารพ อดทน ฆราวาสธรรม หรือธรรมสำหรับผู้ครองเรือน สังหควัตถุ ๔ คือ ธรรมอันเป็นที่รัก คือ ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา สมานัตตตา รวมถึงมารยาทชาวพุทธ พร้อมฟังธรรม เรื่องกฎแห่งกรรม พระคุณพ่อ-แม่ และครูบาอาจารย์

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร