สรุปข่าวประจำวัน : สมัชชาสงฆ์แห่งนิวยอร์ก ยื่นขอความเป็นธรรม

สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

สมัชชาสงฆ์แห่งนิวยอร์ก ยื่นขอความเป็นธรรม

สมัชชาสงฆ์แห่งนิวยอร์ก ยื่นขอความเป็นธรรม

  สมัชชาชาวพุทธแห่งนิวยอร์กมีความเป็นห่วงในสถานการณ์เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศไทย พวกเราได้เห็นว่ามีการปฏิบัติที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขึ้นในประเทศไทย เราได้เห็นข่าวว่าเจ้าหน้าที่พยายามจะเข้าไปจับกุมพระสงฆ์ในวัดพระธรรมกาย ซึ่งในประเทศไทยเคยมีหลายกรณีที่พระสงฆ์ต้องถูกจับสึกก่อนนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ทำให้ท่านไม่สามารถกลับคืนสู่สมณะเพศได้อีก แม้ต่อมาศาลได้พิพากษาว่าท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ก็ตาม นับเป็นความเสียหายที่ไม่สามารถเยียวยาได้ อีกทั้งยังทำให้พระสงฆ์ที่บริสุทธิ์ต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงอย่างมาก การปฏิบัติต่อพระสงฆ์ในลักษณะนี้ถือได้ว่ากระบวนการยุติธรรมไทยมีความไม่เป็นธรรมอย่างยิ่ง

      ในอีกประการหนึ่งศาสนาพุทธได้รับการเชิดชูจากชาวโลกว่าเป็นศาสนาแห่งความเมตตาและสันติภาพ เป็นศาสนาของคนส่วนใหญ่ในประเทศไทย กล่าวคือมีประชากรนับถือศาสนาพุทธประมาณ 95% และยังได้รับการสนับสนุนดูแลภายใต้การปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขด้วยดีเสมอมา จึงทำให้เกิดสันติสุขในประเทศไทย

      สมัชชาชาวพุทธนิวยอร์กจึงขอเรียกร้องให้องค์การสหประชาชาติได้สอดส่องดูแลและปกป้องสิทธิของพระสงฆ์ในประเทศไทยจากการถูกละเมิด พระสงฆ์เป็นผู้ไม่ประทุษร้ายและปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยจิตเมตตา ท่านเหล่านี้ไม่สมควรถูกปฏิบัติด้วยความรุนแรงและไร้มนุษยธรรม  เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติจะได้เรียกร้องให้รัฐบาลไทยหยุดใช้วิธีการอันรุนแรงและอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนเช่นนี้ต่อวัดพระธรรมกาย และช่วยส่งเสริมและป้องกันไม่ให้สิทธิอันชอบธรรมของชาวพุทธในประเทศไทยต้องถูกละเมิด

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร