สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกาย จัดกิจกรรมสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร

วัดพระธรรมกาย จัดกิจกรรมสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร

       วัดพระธรรมกาย จัดกิจกรรมสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ และเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา


        ณ จุดบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย คณะสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกาพร้อมทั้งพุทธศาสนิกชนยังคงเดินทางมาร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ด้วยจิตที่เลื่อมใส เพราะทุกท่านรู้และเข้าใจว่าเมื่อสวดมนต์ ก็เท่ากับเราได้ทำสมาธิไปด้วย  ยิ่งสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรที่มีความยาวใจเราก็เป็นสมาธิ สวดบ่อย ๆ   ใจเรายิ่งเป็นสมาธิบ่อย  การมาสวดมนต์อย่างสม่ำเสมอคุณธรรมดี ๆ จะได้เข้ามาอยู่ในใจ ทำให้ได้รู้ทันกระแสกิเลสที่เกิดขึ้นกับตนเอง และระงับลงได้ด้วยหลักธรรมตามบทสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรที่กล่าวถึงการปฏิบัติตามทางสายกลาง ด้วยอริยมรรคมีองค์ 8 และอริยสัจ 4          ข้อปฏิบัติสู่ความหลุดพ้นจากทุกข์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สวดมนต์รู้ถูก เห็นถูก คิดถูก พูดถูก       ทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีสติ และมีสมาธิตรงตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพียงเท่านี้สันติสุขก็จะบังเกิดขึ้นได้โดยง่าย และผู้ร่วมสวดทุกท่านยังเป็นผู้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรื่องสืบไป


    ซึ่งทุกท่านต่างมีเป้าหมายที่จะสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรให้ครบ 50 ล้านจบ ภายในวันที่ 22 เมษายนนี้

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร