สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

คณะครูและนักเรียนวิทยาลัยการอาชีพหัวไทร ร่วมสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร

คณะครูและนักเรียนวิทยาลัยการอาชีพหัวไทร ร่วมสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร


         คณะครูและนักเรียนวิทยาลัยการอาชีพหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร รวม 270 จบ


      ทีมงานธุดงคสถานนครธรรม  จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้พื้นที่ ณ วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อนำนักเรียนร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร รวม 270 จบ ซึ่งคณะผู้บริหารรวมทั้งคณะครูของวิทยาลัยต่างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ด้วยเห็นถึงความสำคัญในการปลูกฝังศีลธรรมทางพระพุทธศาสนาให้นักเรียนได้เรียนรู้ ยิ่งบทสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร เป็นพระธรรมเทศนาบทแรกที่เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนา อีกทั้งพระธรรมบทนี้พระอัญญาโกณฑัญญะ บรรลุพระโสดาบัน และขอบวชในพระพุทธศาสนา ด้วยความสำคัญนี้จึงอยากให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้และสืบทอดพระธรรมบทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรนี้ไปอีกยาวนาน เพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนา ทั้งยังเป็นการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรื่องอีกด้วย