สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีบูชาข้าวพระ ณ วัดภาวนาหยางจู

พิธีบูชาข้าวพระ ณ วัดภาวนาหยางจู


วัดภาวนาหยางจู ประเทศเกาหลีใต้ จัดพิธีบูชาข้าวพระ  และสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร


     สำหรับพิธีกรรมภายในงานสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเช้าอาราธนาศีลและกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรโพธิ์ทัย พุทธไชยสงค์   และกัลยาณมิตรอิทธิศักดิ์ แสนทาชัยพัฒน์ นำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีกล่าวคำถวายดอกไม้บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยมีกัลยาณมิตรพิศมัย  ปัตถานัง และกัลยาณมิตรภัณฑรักษ์  ขุนแร่ นำกล่าวคำถวาย จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์


    ส่วนภาคบ่ายได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมและประกอบพิธีบูชาข้าวพระ พร้อมทั้งกล่าวคำถวายปัจจัย 4 โดยกัลยาณมิตรพนิตนาฎ   สูญราช และกัลยาณมิตรธิดาวรรณ  หอมภักดิ์ นำกล่าวคำถวาย จากนั้นได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระพระนุกุล  ธีระวะโร เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบารี ก่อนที่จะได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรค่ะ