สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารศูนย์ ศพอ.

พิธีเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารศูนย์ ศพอ.


     เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมประจำปี 2560 ครั้งที่ 3


      พระราชปริยัติเวที เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยนายสกล จันทรักษ์ รองผู้ว่าจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (ศพอ.) ขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 ภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80พรรษา ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีผู้แทนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในเขตภาคใต้ ประกอบด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช กระบี่ ชุมพร ตรัง นราธิวาสปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลาสตูล สุราษฎร์ธานี รวมจำนวน 147 รูป/คน เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อหาแนวทางขับเคลื่อนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาของชุมชน และเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการในการสร้างชุมชนคุณธรรมด้วยพลัง "บวร" ตลอดจนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในการบริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (ศพอ) ให้ประสบความสำเร็จ