สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีอุทิศส่วนกุศล

วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีอุทิศส่วนกุศล


วัดพระธรรมกายแคนซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว


    โดยในภาคเช้าคณะสงฆ์และสาธุชนได้สวดมนต์ทำวัตรเช้าและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา  ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันประกอบพิธีอาราธนาศีล  และพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรเพิ่มพูน และกัลยาณมิตรพวงพิกุล จันทะวงศ์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นคณะสงฆ์ได้เจริญชัยมงคลคาถาและให้พร ส่วนสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรและถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ 


    ส่วนภาคบ่ายได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมทั้งประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟ   นิรันดร์อนันตชัยเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา โดยมีประธานคือ กัลยาณมิตรวรทัย ประเสริฐ  จากนั้นเป็นพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว โดยมีกัลยาณมิตรภูเวียง               คำนคร เป็นประธานนำกล่าวคำอุทิศส่วนกุศล  และในโอกาสนี้พระอาจารย์บรรจง สักกะธัมโม ได้แสดงธรรมเรื่องอานิสงส์ของการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ว่า เป็นการสวดสรรเสริญพระพุทธเจ้าผู้มีคุณอันประเสริฐ จะทำให้เราเป็นผู้ที่มีจิตใจประเสิฐ สูงส่งไปด้วย ปากฟันจะสวย                จะดี ชีวิตมีแต่ความเจริญก้าวหน้าและมีดวงตาเห็นธรรมได้โดยง่าย บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่าย