สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

มหาสังฆทาน ๘๐ วัด

 

           เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ชมรมกัลยาณมิตรจันทบุรี ร่วมกับโรงเรียนศรียานุสรณ์ จัดมหาสังฆทาน ๘๐ วัด และจัดสัมมนาครูพระสอนศีลธรรม จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ ๑ ณ หอประชุมโรงเรียนศรียานุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เพื่อแสดงความจงรักภักดีและกตัญูกตเวที เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร