สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

บรรพชาสามเณร เยอรมัน

 

          เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๙ วัดพุทธเอาบวร์ก จับรรพชาสามเณร เริ่มโครงการตั้งแต่วันที่  ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๙ ถึงวันที่  ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๐ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษา ได้อบรมความรู้ทางพระพุทธศาสนา มีผู้ข้าร่วมโครงการ ๓ คน เป็นชาวไทย ๑ คน และชาวเยอรมัน ๒ คน มีผู้ร่วมงานกว่า ๓๐ คน อันสร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร