สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศน.จัดโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ

ศน.จัดโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ


กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ


           เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤศจิกายน  ที่ผ่านมา ณ วัดเวฬุวนาราม (วัดไผ่เขียว) เขตดอนเมือง     นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมะสวนะ ร่วมสวดมนต์และฟังพระธรรมเทศนา โดยมีพระครูวิวิธธรรมานุสิฐ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเวฬุวนาราม เป็นประธานสงฆ์ เเละเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา


      โดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้ฟื้นฟูโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะขึ้น ซึ่งต้องการให้พุทธศาสนิกชนเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ เพราะถือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา ได้พบพระภิกษุสงฆ์ รับฟังและน้อมนำพระธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามากล่อมเกลาจิตใจ และนำมาใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันและยังได้ร่วมรณรงค์ให้ประชาชนนุ่งขาว รักษาศีล 5 ทุกวันพระ อีกด้วย