สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศน.จัดกิจกรรมเนื่องในวันธรรมสวนะ

ศน.จัดกิจกรรมเนื่องในวันธรรมสวนะ

 

        กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันธรรมสวนะ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเข้าวัดและปฏิบัติธรรม


           เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ซึ่งตรงกับวันธรรมสวนะ  ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 1  กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันธรรมสวนะ โดยนางสาววิภากมล สายอุบล นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ ผู้แทนกรมการศาสนา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย เเละอุบาสกอุบาสิกา เข้าร่วมสวดมนต์ทำวัตรเช้า และฟังพระธรรมเทศนา ณ วัดบุญรอดธรรมาราม เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร


            ซึ่งกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้ฟื้นฟูโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะขึ้น โดยได้ตระหนักถึงความต้องการของพุทธศาสนิกชนที่ต้องการเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา ได้รับฟังเเละน้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามากล่อมเกลาจิตใจ นำมาปรับใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน และร่วมรณรงค์ให้ประชาชน นุ่งขาว รักษาศีล 5 ทุกวันพระ