สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

คณะกัลยาณมิตรจังหวัดยะลา ร่วมปลูกต้นเบญจทรัพย์ 

คณะกัลยาณมิตรจังหวัดยะลา ร่วมปลูกต้นเบญจทรัพย์ 


     คณะกัลยาณมิตรจังหวัดยะลา ได้พร้อมใจกันมาร่วมปลูกต้นเบญจทรัพย์ ณ ที่พักสงฆ์นานาชาติเบตง จังหวัดยะลา


    คณะกัลยาณมิตรจากจังหวัดยะลา ได้พร้อมใจกันมาร่วมปลูกต้นเบญจทรัพย์ ณ ที่พักสงฆ์นานาชาติเบตง จังหวัดยะลา นำโดยพระสมถวิล ปสนฺนจิตโต  นำสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใส พร้อมทั้งอธิฐานจิต ก่อนที่จะได้ร่วมกันปลูกต้นเบญจทรัพย์ ในพื้นที่ประมาณ 1 ไร่ โดยมีการเตรียมพื้นที่ เช่นใส่ปุ๋ย พรวนดิน รดน้ำ และนำต้นกล้าเบญจทรัพย์นำไปปลูกในแปลงที่ได้จัดเตรียมไว้ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความปลื้มปีติของคณะกัลยษณมิตรทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการปลูกต้นเบญจทรัพย์ในครั้งนี้


     สำหรับความหมายเบญจทรัพย์ หมายถึงทรัพย์ 5 ประการได้แก่  รูปสมบัติ , ทรัพย์สมบัติ , คุณสมบัติ , ทิพยสมบัติ และนิพพานสมบัติ  ถ้ามีเบญจศีล เบญจธรรม ก็จะทำให้มีเบญจทรัพย์, เบญจศีล เป็นสิ่งที่ต้องเว้น, เบญจธรรม เป็นสิ่งที่ต้องทำ, เบญจทรัพย์ เป็นสิ่งที่ต้องได้