สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

บรรพชาอุปสมบทหมู่

 

    

 

 

           เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา มีผู้เข้าร่วมอบรม ๓๓ คน โดยอุปสมบทที่วัดถ้ำสิงโตทอง และวัดท่าสุวรรณ และมาอบรมที่ศูนย์ฝึกอบรมเยาวชนผาสุกวนิช จ.ราชบุรี

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร