สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศน.จัดโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ

ศน.จัดโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ


กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ


          เมื่อวันที่ 24 มกราคม ที่ผ่านมา  กรมการศาสนาได้จัดโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ณ วัดเสมียนนารี เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมีนายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส , และได้รับความเมตตาจากพระราชศาสนกิจโสภณ เจ้าอาวาสวัดเสมียนนารี ให้ใช้สถานที่ในการจัดโครงการ ซึ่งภายในงานมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา รวมถึงองค์กรหน่วยงานต่าง ๆ และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


       โดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้ฟื้นฟูโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะขึ้น ซึ่งต้องการให้พุทธศาสนิกชนเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ เพราะถือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา ได้พบพระภิกษุสงฆ์ รับฟังและน้อมนำพระธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามากล่อมเกลาจิตใจ และนำมาใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันและยังได้ร่วมรณรงค์ให้ประชาชนนุ่งขาว รักษาศีล 5 ทุกวันพระ อีกด้วย