สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับครู และบุคลากรทางการศึกษา

 

    


           เมื่อวันที่ ๑๐ - ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา "โครงการนำร่องพัฒนานิสัยใฝ่รู้ ใฝ่ดี มีความสามารถโดยยึดหลักมรรคมีองค์ ๘ระดับพื้นฐาน และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ณ ห้องสัมมนา ๗สภาธรรมกายสากลการสัมมนาในครั้งมีบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมเป็นจำนวนมากถึง ๔๘๕ คน จาก ๑๑ เขตพื้นที่การศึกษา โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อทัตตชีโว)

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร