สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

 

   

 
          เมื่อวันที่ ๑๙-๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ โรงเรียนเทคโนโลยีกรุงเทพร่วมกับศูนย์เผยแผ่ธรรมะ สำนักบุคคลกลาง วัดพระธรรมกาย จัดโครงการ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมŽ ให้กับนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ปวส.กว่า ๓,๐๐๐ คน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร