สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ธุดงคสถานลำพูนจัดกิจรรมอบรมศีลธรรมแก่เยาวชน  

ธุดงคสถานลำพูนจัดกิจรรมอบรมศีลธรรมแก่เยาวชน  


      ธุดงคสถานลำพูนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ จังหวัดลำพูน จัดโครงการอบรมศีลธรรม นำเยาวชนห่างไกลยาเสพติด    


        วันที่ 28-29 มิถุนายน ที่ผ่านมา ธุดงคสถานลำพูนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ จังหวัดลำพูน ประสานความร่วมมือจัดโครงการอบรมศีลธรรม นำเยาวชนห่างไกลยาเสพติด โดยมีนักเรียนโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 66 คน และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 47 คน เข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ ยังมีคณะครู จำนวน 10 คน มาร่วมดูแลนักเรียนด้วย  ในส่วนของกิจกรรมเป็นการฝึกอบรมเรื่อง 5 ห้องชีวิตเนรมิตนิสัย และการฝึกกิจกรรมห้องเรียนต้นแบบศีลธรรม 4.0 โดยให้นักเรียนเขียน mind map ผังความคิด และนำออกมาพรีเซ็นต์ โดยมีพระอาจารย์และวิทยากร เป็นผู้ให้คำแนะนำก่อนลงมือปฏิบัติจริง  นอกจากนี้ ยังมีฐานกิจกรรมต่างๆ ให้นักเรียนได้ร่วมกันออกกำลังกาย ทำความสะอาดห้องน้ำ และทำความสะอาดบริเวณโดยรอบศูนย์อบรมด้วย


       การจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ 5 ห้องชีวิตในการฝึกรักษาความสะอาด มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา มีความสุภาพ และฝึกสมาธิให้ใจใสสะอาด อันจะส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และยังได้เรียนรู้เรื่องศีลธรรม และคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง ห่างไกลจากอบายมุข และยาเสพติด