สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

จัดอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวงครั้งที่ ๑

 

    

  
       เมื่อวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ โรงเรียนพระปริยัติธรรม สำนักการศึกษา วัดพระธรรมกาย จัดอบรมบาลี ก่อนสอบสนามหลวง ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๑ ให้กับสามเณรนักเรียนบาลีสนามหลวง วัดพระธรรมกายจำนวน ๕๔๑ รูป เพื่อให้พร้อมกับการสอบในปีนี้ การอบรมในครั้งนี้จะสิ้นสุดลงในวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑