สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปาง จัดสัมมนามุ่งสู่เป้าสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 1,000 ล้านจบ

ศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปาง จัดสัมมนามุ่งสู่เป้าสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 1,000 ล้านจบ


       ศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปางและกัลยาณมิตรพันธุ์ตะวัน รวมใจสัมมนา มุ่งสู่เป้าสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 1,000 ล้าน จบ


         เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม  ที่ผ่านมา ศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปางและกัลยาณมิตรพันธุ์ตะวันรวมใจสัมมนา มุ่งสู่เป้าสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 1,000 ล้าน จบ ซึ่งมีผู้เข้าสัมมนาประมาณ 200 ท่าน โดยได้รับความเมตตาจากพระครูสังฆรักษ์ปรเมษฐ์ ปรมสจฺโจ ผู้อำนวยการสำนักเผยแผ่ และ พระอาจารย์ชาญจิต ญาณยุตฺโต  ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดลำปาง เป็นวิทยากรบรรยายถึงความสำคัญโครงการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลก ขยายกระแสการทำความดีด้วยการเริ่มต้นจากตัวเราสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรเป็นประจำต่อเนื่อง ใจจะผ่องใส ขณะสวดจิตจะ ละวางโลภ โกธร หลง กิเลสไม่มีช่องเข้ามาแทรก ทำให้บุญใหญ่มาเชื่อมบุญเก่าได้ จึงนำมาซึ่งความสำเร็จทั้งปวง


       นอกจากนี้สาธุชนผู้มาร่วมสัมมนาวันนี้ ก็ได้โหลดAppมือถือ FBW-ธรรมจักร ตั้งทีมกัลยาณมิตรครอบครัวต้นแบบ 49 ทีม รวมสมาชิก 346 ท่าน เป็นจุดเริ่มต้น "ลำปางโมเดล พันครอบครัวต้นแบบสวดธัมมจักขยายสู่ล้านคนต้นแบบผู้นำทำความดี" ปวารณาขยายโครงการให้มี 1,000 ครอบครัวต้นแบบแรกของโลก ที่มีการสวดธัมมจักสม่ำเสมอ เพื่อเป็นจังหวัดต้นแบบที่จะนำสูตรความสำเร็จนี้ ไปสู่การปฏิบัติเพื่อขยายไปสู่ครอบครัวทั่วโลก ให้ได้สัก1ล้านคนแรก เป็นผู้นำทำความดี มีดวงตะวันภายในเป็นแสงสว่างให้แก่โลก