สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายกุมมะ จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี

วัดพระธรรมกายกุมมะ จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี


วัดพระธรรมกายกุมมะ ประเทศญี่ปุ่น จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2561


      สำหรับพิธีกรรมภาคเช้าได้รับความเมตตาจากพระมหาชัฏพงศ์ กตปุญฺโญ เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายกุมมะ เป็นประธานสงฆ์ นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมเพื่อน้อมบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก่อนที่จะได้ร่วมกันกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ โดยมีกัลยาณมิตรด๊อกเตอร์ กฤตภัค หัชลีฬหา และกัลยาณมิตรประถม เข็มทองใหญ่ นำกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ นอกจากนี้ภายในงานทุกท่านยังได้ร่วมพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน, พิธีกล่าวคำถวายเครื่องอุปโภคและพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิต ก่อนที่จะได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์ ซึ่งมีทั้งชาวไทย ชาวญี่ปุ่น ชาวเวียดนามที่อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดกุมมะ จังหวัดโทชิหงิและชาวต่างประเทศอื่นที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นมาร่วมงานบุญในครั้งนี้


      ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีอัญเชิญผ้ากฐินประจำปีพุทธศักราช 2561 โดยได้อัญเชิญผ้ากฐินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีทอดกฐินสามัคคี บูชามหาปูชนียาจารย์ โดยกัลยาณมิตรด๊อกเตอร์กฤตภัค หัชลีฬหา และกัลยาณมิตรประถม เข็มทองใหญ่ เป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้ากฐิน ส่วนกัลยาณมิตรจีรณา ฮาเซะกาว่า เป็นตัวแทนกล่าวคำอัญเชิญเทวดา จากนั้นคณะประธานทั้ง 3 ท่านได้ร่วมกันน้อมนำผ้ากฐินถวายแด่คณะสงฆ์ โดยพระต่อพงษ์ ฉนฺทธมฺโม กล่าวคำเผดียงสงฆ์ ส่วนพระชัยวัฒน์ คุณวฑฺฒโน  กล่าวคำอปโลกน์กฐิน ซึ่งพระผู้รับผ้ากฐินในปีนี้ ได้แก่ พระมหาชัฏพงศ์ กตปุญฺโญ  และในโอกาสนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมกันน้อมถวายปัจจัยบริวารกฐินแด่ประธานสงฆ์ พร้อมทั้งประกอบพิธีมุทิตาพระมหาเถระผู้จำพรรษา ณ วัดพระธรรมกายกุมมะในโอกาสนี้ด้วย ซึ่งพิธีทอดผ้ากฐินประจำปีพุทธศักราช 2561 ในครั้งนี้ยังความปลื้มปีติให้กับสาธุชนทั้งชาวไทย ชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติที่มาร่วมงานทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง