สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พนักงานจาก ๑๔ บริษัท เข้ารับการอบรมโครงการสู่ความสำเร็จขององค์กร

 

 

               
         เมื่อวันที่ ๑๓ - ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ กองกิจกรรมพิเศษ วัดพระธรรมกาย ร่วมกับชมรมคหบดีสัมพันธ์  จัดโครงการสู่ความสำเร็จขององค์กรก้าวสู่องค์กรมาตรฐาน MSO รุ่นที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๑ ณ ภูเกียรตินภารีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม ๗๓ คนผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้วิธีฝึกสมาธิ หลักธรรมในการดำเนินชีวิตอย่างปลอดภัยภายใต้องค์แห่งศีล และหลักการทำงานตามแนวพุทธวิธี อันเป็นสูตรสำเร็จของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร