สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

โครงการสู่ความสำเร็จขององค์กร

 

 

                      เมื่อวันที่ ๑๗ - ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑ กองกิจกรรมพิเศษร่วมกับชมรมคหบดีสัมพันธ์ จัดโครงการสู่ความสำเร็จ ขององค์กร ก้าวสู่องค์กรมาตรฐาน MSO (Moral Standard Organizations) รุ่นที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๑ ณ ภูเกียรตินภา รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา โดยมีพนักงานจาก ๑๑ บริษัทเข้ารับการอบรม  ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น หลักธรรมในการดำเนินชีวิตอย่างปลอดภัยภายใต้องค์แห่งศีล เพื่อการรักษาวินัยขององค์กร และหลักการทำงานตามแนวพุทธวิธี อันเป็นสูตรสำเร็จของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร