สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

โครงการสู่ความสำเร็จขององค์กร ก้าวสู่มาตรฐาน MSO

 

      

 

โครงการสู่ความสำเร็จขององค์กร ก้าวสู่มาตรฐาน MSO

          เมื่อวันที่ ๑๖ - ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑ กองกิจกรรมพิเศษ วัดพระธรรมกาย ร่วมกับชมรมคหบดีสัมพันธ์  จัดโครงการสู่ความสำเร็จขององค์กร ก้าวสู่มาตรฐาน MSO รุ่นที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๑ ณ ภูเกียรตินภา รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา โดยมีบริษัทส่งพนักงานเข้าอบรมกว่า ๑๐  บริษัท หลักสูตรการอบรมได้แก่ การฝึกสมาธิเบื้องต้น หลักธรรมในการดำเนินชีวิตอย่างปลอดภัย ภายใต้องค์แห่งศีล และหลักการทำงานตามแนวพุทธวิธี ในโอกาสนี้แต่ละองค์กรได้วางแผนจัดห้องปฏิบัติธรรม เพื่อนั่งสมาธิและดำเนินกิจกรรมดีๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความสุขให้กับทุกคนในองค์กรและก้าวสู่องค์กรมาตรฐาน MSO อย่างยั่งยืนสืบไป

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร