สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

โครงการปฏิบัติธรรมพิเศษ (ดอกไม้บาน)

 

     

โครงการปฏิบัติธรรมพิเศษ (ดอกไม้บาน)

           เมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ โครงการปฏิบัติธรรมพิเศษได้จัดปฏิบัติธรรมหลักสูตร ACADEMY OF LIFE : EXECUTIVE MEDITATION PROJECT รุ่นที่ ๑๐ ณ ภูวนาลี รีสอร์ท โดยมีพระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ เป็นพระอาจารย์พิเศษ
ผู้ร่วมโครงการจะได้ฝึกสมาธิ และเรียนรู้พุทธวิธีพัฒนาตนสู่ความสำเร็จ รวมทั้งได้ทำทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ติดต่อ โทร. ๐๘๕-๑๔๑-๒๒๒๒, ๐๘๗-๕๑๖-๗๔๔๔, ๐๘๙-๖๘๕-๔๓๘๕ รุ่นที่ ๑๑ วันที่ ๑๙ - ๒๒ พฤศจิกายน และรุ่นที่ ๑๒ วันที่ ๑๗ - ๒๐  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร