สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

โรงเรียนปุณหังสนาวาส อบรมโรงเรียนวิถีพุทธ

 

      
 

           เมื่อวันที่ ๒๑ - ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑ ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิช จังหวัดราชบุรี จัดอบรมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส โดยมีกิจกรรมดังนี้ ปฐมนิเทศมารยาทชาวพุทธ เรียนรู้คุณธรรมพื้นฐาน วินัย เคารพ อดทน ผ่านฐานกิจกรรม พิธีรวมใจบูชาครู ฟังเทศน์ และตักบาตร

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร