สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

สอบบาลีสนามหลวง ป.ธ. ๘-๙

 

      

                                  
              เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง จัดสอบบาลีสนามหลวงชั้นเปรียญธรรมประโยค ๘ และประโยค ๙ ณ สนามสอบวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมีพระธรรมคุณาภรณ์  เจ้าคณะภาค ๑๔ รองแม่กองบาลีสนามหลวง เมตตามาเป็นประธาน ในครั้งนี้มีพระภิกษุเข้าสอบประโยค ๘ จำนวน  ๖๒๔ รูป และประโยค ๙ จำนวน ๔๑๐ รูป และมีพระภิกษุ สามเณร เข้าร่วมสอบบาลีสนามหลวงทั้ง ๙ ประโยค จำนวน  ๓๑,๘๔๓ รูป จาก ๒๐๙ สำนักเรียนทั่วประเทศ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร