สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

โรงเรียนสยาม อาร์เอ็นเอ เข้าร่วมโครงการพุทธธรรมผู้นำเยาวชน

                                                  

 

     

 

      เมื่อวันที่ ๑๗-๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ โรงเรียนสยาม อาร์เอ็นเอ ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ จำนวน ๕๘ คน เข้ารับ การอบรมคุณธรรมและจริยธรรมในโครงการพุทธธรรมผู้นำเยาวชน ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี กิจกรรมในการอบรมได้แก่ การฟังธรรม สวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น ฝึกสมาธิพัฒนาคุณภาพใจ ชมวัด บูชามหาธรรมกายเจดีย์ และกิจกรรมสันทนาการอื่นๆ สถานศึกษาใดมีความสนใจให้นักเรียน นักศึกษา เข้ารับการอบรม สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ ๐๒-๘๓๑-๑๘๕๐-๑

   

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร