สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

โครงการวันครอบครัวอบอุ่น

   

       

 

          เมื่อวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ กองอาสาสมัคร สำนักบริการกลาง วัดพระธรรมกาย ร่วมกับโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จัดโครงการวันครอบครัวอบอุ่น โดยมีพระอาจารย์พัชรินทร์  อธิจิตฺโต วัดพระธรรมกาย เป็นประธานสงฆ์ และนาวาอากาศเอก นิทัศน์ ศิริมาส รองผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในวันนี้ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนได้จัดทดสอบความรู้เรื่องครอบครัวอบอุ่นขึ้น โดยมีผู้ปกครองและนักเรียนที่จะเข้าศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ เข้ารับการทดสอบร่วมกันเป็นทีม ถ้าหากผู้ปกครองรายใดทำแบบทดสอบได้ไม่ถึง ๗๐ เปอร์เซ็นต์ ทางโรงเรียนจะไม่รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ