สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

โครงการสัมมนาพระกัลยาณมิตรรุ่นที่ ๘๑

 

         

 

           เมื่อวันที่ ๘-๑๒ มีถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ มูลนิธิธรรมกาย และศูนย์อบรมพระกัลยาณมิตร จัดโครงการสัมมนา พระกัลยาณมิตร หลักสูตรพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน รุ่นที่ ๘๑ ณ อาคารประชุม World Peace Valley จังหวัดนครราชสีมา โดยมีพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้ารับการอบรม ๑๙๑ รูป เนื้อหาในการอบรมได้แก่ จิตวิทยาการสอนพระพุทธศาสนา จิตวิทยาการสอนสมาธิเด็ก การค้นคว้าพระไตรปิฎก ดรรชนีธรรม วงจรชีวิต รู้เท่าทันวิบากกรรม และการวางแผนการสอนในโอกาสนี้ชมรมสื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนาได้ถวายสื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนาเพื่อนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอน          

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร