สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

เด็กดี V-Star เข้าค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม

                            

          

 

     

 

            เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เด็กดี V-Star กรุงเทพมหานคร จาก ๒๓ โรงเรียน กว่า ๑๓๐ คน เข้าค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม ซึ่งจัดขึ้นโดยชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ ณ อาคารชมรมพุทธศาสตร์สากล สถาบันพัฒนาเยาวชนโลก จังหวัดปทุมธานี เพื่อเพี่มศักยภาพและทักษะความเป็นผู้นำของนักเรียน ให้กล้าคิด กล้าพูด กล้าแสดงออกในทางที่ดี จะได้นำความรู้กลับไปสร้างกระแสและเป็นผู้นำกิจกรรมด้านศีลธรรมในโรงเรียน       

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร