สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

อบรมค่ายพุทธธรรมนำชีวิต จังหวัดสุพรรณบุรี

 

   

 

    

 

         เมื่อวันที่ ๕ - ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด สุพรรณบุรี และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อำเภอด่านช้าง ร่วมกับศูนย์เผยแผ่ธรรมะ สำนักบุคคลกลาง วัดพระธรรมกาย จัดอบรมค่ายพุทธธรรม นำชีวิตสำหรับประชาชนในเขตอำเภอด่านช้าง ณ สถานีบำรุงพันธุ์สัตว์ อำเภอด่านช้าง เพื่อให้ประชาชนเห็นโทษภัยของอบายมุข พร้อมทั้งให้แนวทางการลด ละ เลิกอบายมุข และแนะนำการปฏิบัติธรรมเบื้องต้นเพื่อเป็นหลักในการดำเนีนชีวิต

        

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร