สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

สนามสอบวัดพระธรรมกายมีพระภิกษุ สามเณรสอบนักธรรมชั้นตรีมากที่สุด

     

     

 

         เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงเปิดเผยสถิติสนามสอบนักธรรมชั้นตรี ประจำปีนี้ ที่มีจำนวนพระภิกษุ สามเณรเข้าสอบมากที่สุด ๕ แห่ง ดังนี้ ๑. กรุงเทพมหานคร มหานิกาย สนามสอบวัดระฆังโฆษิตาราม ๒๔๙ รูป ธรรมยุต วัดบวรนิเวศวิหาร ๒๑๕ รูป ๒. ภาคกลาง มหานิกาย วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี ๑,๑๕๔ รูป ธรรมยุต วัดชูจิตธรรมาราม จ.พระนครศรีอยุธยา ๒๔๙ รูป ๓. ภาคเหนือ มหานิกาย วัดพระศรีมหาธาตุ จ.พิษณุโลก ๘๒๐ รูป ธรรมยุต วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จ.เชียงใหม่ ๑๙๖ รูป ๔. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหานิกาย วัดศรีวิหารเจริญ จ.สุรนทร์ ๓๘๓ รูป ธรรมยุต วัดศรีสุธาวาส จ.เลย ๕๐๘ รูป ๕. ภาคใต้ มหานิกาย วัดแม่สะเรียง จ.นครศรีธรรมราช ๓๕๘ รูป ธรรมยุต วัดมหาธาตุฯ จ.นครศรีธรรมราช ๒๐๙ รูป

                  

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร