สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

งานมุทิตาวันคล้ายวันเกิด ๖๙ ปี พระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อทัตตชีโว) วัดพระธรรมกาย

    

     

 

          เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ พระภิกษุสามเณร อุบาสก และอุบาสิกา วัดพระธรรมกาย ได้ร่วมมุทิตาพระภาวนาวิริยคุณ เนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิดครบรอบ ๖๙ ปี ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์ฯ ซึ่งในโอกาสนี้ พระภาวนาวิริยคุณให้โอวาทสรุปได้ว่า การทำงานทุกชิ้นต้องมีแม่บท ดังเช่น การสร้างวัดพระธรรมกายก็มีแม่บทในการสร้าง คือ ปฏิรูปเท ๔ ได้แก่ ธรรมะเป็นที่สบาย บุคคลเป็นที่สบาย อาวาสเป็นที่สบาย อาหารเป็นที่สบายส่วนการจัดบวชพระ ๑๐๐,๐๐๐ รูป ให้ใช้หลักจักร ๔ เป็นแม่บทในการทำงาน คือ มีที่ ทีม ธรรม และทุน แต่ทั้งนี้จะต้องมีความอดทนด้วย

             

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร