ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการอบรมธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 37

วันที่ 14 มค. พ.ศ.2563

โครงการอบรมธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 37
เปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาหญิง ระดับอุดมศึกษา อายุระหว่าง 18-25 ปี

เปิดอบรม 2 รุ่น ดังนี้
รุ่นฤดูร้อน วันที่ 7 เมษายน – 25 พฤษภาคม พ.ศ.2563
รุ่นฤดูฝน  วันที่ 9 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม พ.ศ.2563

        “ธรรมทายาทหญิง” คือ ทายาทแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า...ผู้ที่ผ่านบทฝึกตามหลักพุทธวิธี..ที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพทั้งภายในและภายนอก ด้วยธรรมะอัน ทรงคุณค่า ทั้งฝึกฝน อบรม ขัดเกลา ทางความคิด คำพูด การกระทำ ให้เป็นคนเก่งและดี ด้วยหลักสูตรการอบรมเข้มข้นทั้งในภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ค้นพบขุมพลัง I.Q และ E.Q เปิดโลกทัศน์กับวิชาชีวิตเสริม Look ปลุกความมั่นใจกับ Course พัฒนาบุคลิกภาพ เรียนรู้ธรรมะอันทรงคุณค่า น่าแสวงหา ความอบอุ่น ไมตรีจิต สมาธิ (Meditation) สัมผัสวัฒนธรรมชาวพุทธ แบบต้นยุค เก็บเกี่ยวประสบการณ์กำไรชีวิต มิตรภาพที่น่าประทับใจจากเพื่อนต่างสถาบัน สัมผัสธรรมชาติเย็นสบาย ที่เชียงใหม่


รุ่นฤดูร้อน : อบรมวันอังคารที่ 7 เมษายน – วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2563
*********************
     สัมภาษณ์ครั้งที่1 อา. 9 ก.พ. 63
     สัมภาษณ์ครั้งที่2 อา. 1 มี.ค. 63


รุ่นฤดูฝน  : วันอังคารที่ 9 มิถุนายน – วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2563
**********************
     สัมภาษณ์ครั้งที่1 อา. 9 ก.พ. 63
     สัมภาษณ์ครั้งที่2 อา. 1 มี.ค. 63
     สัมภาษณ์ครั้งที่3 อา. 5 เม.ย.63
     สัมภาษณ์ครั้งที่4 อา. 3 พ.ค. 63


สอบถามรายละเอียดได้ที่

Facebook : โครงการอบรมธรรมทายาทหญิง
ID Line : @Ldtp
โทร : 0875063939 , 0825626630
ลงทะเบียน https://www.ibsclub.net/ldtp/ 
สัมภาษณ์ ณ อาคารชมรมพุทธศาสตร์สากล จ.ปทุมธานี เวลา 13.00-16.00 น.


คุณสมบัติผู้สมัคร

1.) นิสิตนักศึกษาหญิง ระดับอุดมศึกษา หรือ ปวส. ขึ้นไป มีอายุระหว่าง 18-25 ปี
2.) สถานภาพโสด
3. ) สามารถอยู่ร่วมกิจกรรม และรักษาศีล 8 ได้ตลอดระยะเวลาการอบรม
4.) เป็นผู้มีความประพฤติดี พร้อมจะปฏิบัติตามกฏระเบียบ ของการอยู่ร่วมกันได้
5.) ไม่ติดสิ่งเสพติดทุกประเภท
6.) สุขภาพแข็งแรงสมบุรณ์ ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ เช่น โรคเบาหวาน โรคลมชัก โรคหอบหืด โรคไต และมีใบรับรองแพทย์ยื่นยัน
7.) เป็นผู้ที่มีอวัยวะครบ 32 ประการ ไม่มีลักษณะทุพพลภาพ


หลักฐานการสมัคร

- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดำ จำนวน 1 ใบ
- แสดงตัวด้วยสำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
- แสดงถิ่นฐานด้วยสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
- แสดงต้นสังกัดด้วยสำเนาแสดงสถานภาพการศึกษา หรือสำเนาบัตรนักศึกษา จำนวน 1 ชุด
- ยืนยันสุขภาพด้วยใบรับรองแพทย์