วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ มุทิตาสักการะ พระราชภาวนาจารย์ วิ. (ทตฺตชีโว ภิกฺขุ)

เรื่องเด่น
เรื่อง : พระสมศักดิ์ จนฺทสีโล

มุทิตาสักการะ  พระราชภาวนาจารย์ วิ. (ทตฺตชีโว ภิกฺขุ)

 

มุทิตาสักการะ

พระราชภาวนาจารย์ วิ. (ทตฺตชีโว ภิกฺขุ)

 

มุทิตาสักการะ  พระราชภาวนาจารย์ วิ. (ทตฺตชีโว ภิกฺขุ)

    เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ มีพิธีมุทิตาสักการะพระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อทัตตชีโว) เนื่องในโอกาสที่ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ “พระราชภาวนาจารย์ ไพศาลศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม  คามวาสี” ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย ท่ามกลางมหาสมาคมของผู้เคารพศรัทธาทั้งหลาย ทั้งฝ่ายบรรพชิต อันมีพระวิสุทธิวงศาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๗ รองเจ้าอาวาส วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เป็นต้น เป็นประธาน 

มุทิตาสักการะ  พระราชภาวนาจารย์ วิ. (ทตฺตชีโว ภิกฺขุ)

    พระราชภาวนาจารย์หรือหลวงพ่อทัตตชีโวเป็นพระผู้ใหญ่ ที่เราทั้งหลายล้วนให้ความเคารพเลื่อมใส เป็นพระแท้ที่ควรแก่การเทิดทูนบูชา ท่านทุ่มเทอุทิศชีวิตเพื่องานพระพุทธศาสนามาตลอด ทั้งมีจิตกอปรด้วยความเมตตา เป็นยอดกัลยาณมิตร และมีปกติวิสัยแห่งความเป็นครูผู้เปี่ยมล้นคุณธรรม 

    ท่านอุทิศตัวเทศนาสั่งสอน อบรม ถ่ายทอดความรู้ในทางพระพุทธศาสนาแก่ครูบาอาจารย์บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ และประชาชนทั้งหลายอย่างละเอียดลึกซึ้ง ด้วยความทุ่มเทเสียสละโดยไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย 

    นอกจากนี้ ท่านยังมีงานเขียนหนังสือธรรมะที่เป็นผลงานอันทรงคุณค่ามากมายกว่าร้อยเล่ม ทั้งที่เป็นภาษาไทยและที่ได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษ ตัวอย่างผลงานที่เป็นที่รู้จักและเป็นคู่มือในการดำเนินชีวิตทั้งแก่ศิษยานุศิษย์และสาธุชน ได้แก่ ครอบครัวอบอุ่น, พระแท้, หลวงพ่อตอบปัญหา, เสขิยวัตร (ต้นบัญญัติมารยาทไทย), ก่อนไปวัด, คนดีที่โลกต้องการ, แด่นักสร้างบารมี, แม่แบบคนดี, รัฐศาสตร์เชิงพุทธ, คัมภีร์กู้วิกฤตชาติ, บทฝึกลูกรัก, ศาสตร์และศิลป์แห่งความเป็นครู, นักโทษแห่งวัฏสงสาร เป็นต้น

มุทิตาสักการะ  พระราชภาวนาจารย์ วิ. (ทตฺตชีโว ภิกฺขุ)

    พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว) เป็นครูของครู เป็นนักปราชญ์ที่มีความรู้      ความเชี่ยวชาญในศาสตร์หลาย ๆ ด้าน ซึ่งไม่เพียงจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเผยแผ่และ     ปลูกฝังศีลธรรมแก่เยาวชนเท่านั้น แต่ยังเกิดคุณค่าแก่ชีวิตของชาวโลกทั้งหลายด้วย 

    นอกจากนี้ ท่านยังเป็นพระภิกษุผู้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างของสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ      ซึ่งเป็นคุณูปการอันยิ่งใหญ่แก่สังคมและพระพุทธศาสนามาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

    วันที่ ๕ ธันวาคม ที่ผ่านมา จึงมีเหล่าศิษยานุศิษย์ อุบาสก อุบาสิกา กัลยาณมิตร ผู้นำบุญ ข้าราชการ นักธุรกิจ ร่วมกันจัดพิธีมุทิตาสักการะ ในวาระที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชภาวนาจารย์ ด้วยจิตกตัญญูอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อแสดงมุทิตาและอธิษฐานจิตอาราธนาให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง สามารถสืบสานงานพระพุทธศาสนา เพื่อก่อเกิดความสุข ความสงบร่มเย็นแก่ชาวโลกทั้งหลายให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป..

มุทิตาสักการะ  พระราชภาวนาจารย์ วิ. (ทตฺตชีโว ภิกฺขุ)

มุทิตาสักการะ  พระราชภาวนาจารย์ วิ. (ทตฺตชีโว ภิกฺขุ)

พิธีมุทิตาสักการะพระราชภาวนาจารย์ในครั้งนี้ พระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๗ รองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เมตตาไปเป็นประธานในพิธี นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้อ่านพระบรมราชโองการเลื่อนสมณศักดิ์

มุทิตาสักการะ  พระราชภาวนาจารย์ วิ. (ทตฺตชีโว ภิกฺขุ)


ประวัติย่อ

พระราชภาวนาจารย์ วิ. (เผด็จ ทตฺตชีโว)

•    ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
    -    รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
    -    President of Dhammakaya International Society of North America 
        and Europe
    -    รองหัวหน้าพระธรรมทูต สาย ๘
•    เกิดเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๓
•    สำเร็จการศึกษาด้านกสิกรรมและสัตวบาลบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และ Diploma of Dairy Technology จาก Hawkesbury College, Australia
•    อุปสมบทเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ ณ พัทธสีมา วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ        
    เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำ 
    ภาษีเจริญ ในขณะดำรงสมณศักดิ์ ที่ พระเทพวรเวที เป็นพระอุปัชฌาย์
•    ได้รับพระราชทานแต่งตั้งให้เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระภาวนาวิริยคุณ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๕
•    ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่        
พระราชภาวนาจารย์ วิ. ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๓๕ เดือนมกราคม ๒๕๕๗

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร