ไฟล์นี้ ไม่มีระบบ หรือ ระบบขัดข้อง กราบขออภัย ด้วย