หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ อุปมาอุปไมยจากพระไตรปิฎก หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

           

             อุปมาอุปไมย หมายถึง สิ่งหรือข้อความที่ยกมาเปรียบเทียบกับสิ่งอื่นเพื่อให้เข้าใจแจ่มแจ้ง 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกใช้อุปมาอุปไมยอธิบายขยายความพระธรรม เทศนา เพื่อทำาเรื่องยากให้กลับกลายเป็นเรื่องเข้าใจได้ง่ายๆ โดยเฉพาะครั้งใดที่ต้องทรมานพวก มิจฉาทิฏฐิ เช่น พระกุมารกัสสปะทรมานพระยาปายาสิในปายาสิราชัญสูตร หรือ พระนาคเสน ทรมานพระเจ้ามิลินท์ในหนังสือมิลินทปัญหา เป็นต้น

 
             อุปมาอุปไมยเป็นเครื่องมือที่เข้าไปทำาลายความมืดบอดในดวงใจของมิจฉาทิฏฐิบุคคลได้ อย่างเฉียบพลัน  คณะผู้จัดทำเห็นความงดงาม  และคุณค่าอันหาประมาณมิได้ของอุปมาอุปไมยที่มีบันทึกใน พระไตรปิฎก จึงได้รวบรวมมาจัดทำาเป็นหนังสือ  “อุปมาอุปไมยจากพระไตรปิฎก” โดยคัดเลือก อุปมาอุปไมยที่สามารถจัดเข้าในหลักมงคลสูตร ๓๘ ประการได้ เพื่อสะดวกและง่ายต่อการค้นคว้า 
คณะผู้จัดทำาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์สำาหรับผู้รักการฝึกฝนอบรม ตนเอง และผู้ที่ต้องทำาหน้าที่เป็นแสงสว่างให้แก่ชาวโลก สามารถนำาเอาอุปมาอุปไมยมาเป็น แนวทางในการพัฒนาการเผยแผ่ธรรมะได้ง่ายขึ้นหนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf อุปมาอุปไมยจากพระไตรปิฎก

ชื่อหนังสือ อุปมาอุปไมยจากพระไตรปิฎก
ลำดับเรื่อง : พระครูธรรมธรไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล และ คณะ   จำนวนหน้า 368 หน้า

ขนาดไฟล์ 10 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 10 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 10
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล