สังฆเภท เหตุไปอเวจีมหานรก

วันที่ 21 มค. พ.ศ.2559

 

สังฆเภท เหตุไปอเวจีมหานรก

 

สังฆเภท เหตุไปอเวจีมหานรก

.....การกล่าวหา ประทุษร้าย ใส่ร้ายป้ายสี ไม่ใช่...คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่เป็นการกระทำของมิจฉาทิฏฐิ พวกเดียรถีย์ นอกรีต ปลอมบวช อวดวิชา ว่าข้าฯ คือ ชาวพุทธ

 

ชาวพุทธ ต้องทำอย่างไร ?

.....ชาวพุทธ ต้องปฏิบัติและทำตามคำสอน ที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ทรงแสดงไว้ ดีแล้ว อะนูปะวาโท ไม่ว่าร้าย อะนูปะฆาโต ไม่ทำร้าย ปาติโมกเข จะ สังวะโร ให้สำรวมในพระธรรมวินัย

 

.....เป็นชาวพุทธใจต้องบริสุทธิ์ผ่องใส ไม่คิดชั่ว พูดชั่ว ทำชั่ว มีพระนิพพานเป็นเป้าหมายอันสูงสุด ระหว่างเดินทางไปในวัฏสงสาร ต้องไม่ผูกเวร อาฆาตพยาบาท กล่าวหา ไม่ว่าร้ายใคร ต่างจิตต่างใจ ต่างวิธีการ ต่างก็เจริญจิตตภาวนา กันไป...จะ

 

...สัมมา อะระหังๆๆๆ       ดังไปถึงนิพพาน
ยุบหนอ พองหนอๆๆๆ     พอกันทีกับความชั่ว
ก้าวหนอ ย่างหนอๆๆๆ     ทุกย่างก้าวมีสติแบบพุทธะ
พุทโธ พุธโธๆๆๆ...         ขอให้พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง....ฯลฯ

 

.....หรือไม่รู้จะภาวนาว่าอะไร ก็นั่งทำใจให้หยุดนิ่ง ให้เฉยๆ ปิดทวารทั้งหลาย เห็นสักแต่ว่าเห็น ได้ยินสักแต่ว่าได้ยิน ให้เป็นไปตามกฏแห่งกรรมดีกว่า อย่าเที่ยวไปกล่าวหา จาบจ้วงประท้วงว่าร้ายใคร มันจะกลายเป็นสังฆเภท เหตุ ทำให้ไปอเวจีมหานรก ...

 

.....นี่ก็ไม่ได้ว่าร้ายใคร แต่เตือนไว้ ว่าอย่าได้ประมาท ให้ทำตามโอวาทคำสอน ของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ...

 

ธรรมะริมทาง ไปที่สุดแห่งธรรม
19 มกราคม พุทธศักราช 2559

 

 Total Execution Time: 0.0008296529452006 Mins