ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

รับสมัครนักศึกษาใหม่ DOU ระดับปริญญาตรี

วันที่ 23 พค. พ.ศ.2554


DOU - ผลิตบัณฑิตผู้มีอุดมการณ์ และเป้าหมายชีวิตในการเกิดมาเป็นมนุษย์

 

 

เติมความรู้เพื่อทำหน้าที่กัลยาณมิตร
สร้างผังบัณฑิตนักปราชญ์ทั้งทางโลกและทางธรรม

มาศึกษาธรรมะ ด้วยระบบการศึกษาทางไกล โดยไม่จำกัดวัยและวุฒิการศึกษา
เพื่อทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับตัวเองและผู้อื่นได้อย่างมั่นใจ
ทำภารกิจฟื้นฟูศีลธรรมโลกให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์
 
 
 
มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิต Buddhist Studies
ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 12 มิถุนายน 2554
 
สนใจสมัครได้ที่
วันจันทร์ – เสาร์ : สำนักงาน DOU ข้างโรงเรียนพระปริยัติ
วันอาทิตย์ :  บูธ DOU เสา G6 และ N9 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย
 
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 086-326-3822, 02-831-2261 Email: [email protected]
 
ระบบการศึกษา
DOUใช้ระบบการศึกษาทางไกล โดยนักศึกษาทำการศึกษาด้วยตัวเอง ผ่านตำราเรียน แบบฝึกหัดปฏิบัติ สื่ออิเล็กทรอนิคส์ ภาพ/เสียง ผ่านสัญญาณดาวเทียม DMCtv Internet และ VDO
 
แบ่งเป็น 3 หลักสูตร
1)    หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
2)    หลักสูตร Pre-Degree
3)    หลักสูตรสัมฤทธิบัตร
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1)    ผู้เรียนในระดับสัมฤทธิบัตร และ Pre-Degree ได้แก่ ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
        แต่ต้องมีอายุครบ 16 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ในวันเปิดภาคเรียน
2)    นักศึกษาในระดับปริญญาตรี ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
        2.1    เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มศ. 5 หรือ ม.6) ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
        2.2    มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในวันเปิดภาคเรียนแรก
 
เอกสารการสมัคร
1)    ใบสมัคร ที่กรอกครบถ้วนสมบูรณ์
2)    ใบลงทะเบียน ที่กรอกครบถ้วนสมบูรณ์
3)    สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาสุทธิสงฆ์ที่รับรองสำเนาถูกต้อง
4)    สำเนาวุฒิการศึกษาสูงสุดที่ได้รับ
5)    รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล