หน้าแรก เวลาธรรมกาย ธรรมะประจำวัน วารสาร สื่อธรรมะ ข่าวและกิจกรรม ปกิณกะ
นิทานชาดก หนังสือธรรมะ คำสอนยาย เทป สนุกคิดส์ วีดีโอ มงคลชีวิต

 

 

 

 

 


ภาพ  ป๋องแป๋ง
ลงสี  ปูเป้

  ครั้งหนึ่งในอดีตกาล
มีเศรษฐีผู้หนึ่งชื่อจุลลกะ
เป็นผู้มีความสามารถ
พยากรณ์เหตุการณ์
ล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ
โดยอาศัยเหตุจากนิมิต
ต่างๆ

  วันหนึ่งจุลลกเศรษฐี
นั่งรถม้าผ่านมาเห็นหนู ตายตัวหนึ่งอยู่บนถนน

  ชายหนุ่มยากจนคนหนึ่ง ได้ยินท่านเศรษฐีกล่าวเช่นนั้น จึงคิดนำหนูตายตัวนั้นไปทำให้เกิดประโยชน์

   ชายหนุ่มนำหนูตาย
ไปขายให้ยายแก่ได้
เงินมา ๑ กากนึก
  ในวันรุ่งขึ้นเขาจึง
นำเงินไปซื้อน้ำอ้อย
มาขายที่ประตูเมือง

เมื่อได้ดอกไม้มา เขาก็นำไปขาย ทำอย่างนี้
อยู่ไม่นานก็สามารถรวบรวมทรัพย์ได้ถึง ๘ กหาปณะ

ต่อมาวันหนึ่งในฤดูฝน ฝนตกหนักพายุ
พัดแรง กิ่งไม้ในพระราชอุทยานหักล้มระเนระนาด

  เมื่อนายอุทยาน
มาพบเข้า จึงเกิด
ความกังวลถึงเรื่อง
การขนย้ายต้นไม้
ที่ล้มจำนวนมาก
ออกจากอุทยาน


เมื่อชายหนุ่มรับปากกับนายอุทยานแล้ว เขาจึงเดินไปยังสนามเด็กเล่น

  เมื่อชายหนุ่มได้
บอกถึงเรื่องที่ต้อง
การให้ช่วยเหลือ
เด็กๆ เหล่านั้นจึง
มาช่วยขนต้นไม้
กิ่งไม้ออกจาก
อุทยานด้วยความ
เต็มใจ

  เขาได้ทร้พย์มา
จากการขายกิ่งไม้
เหล่านั้น ถึง ๑๖
กหาปณะและยัง
ได้โอ่งน้ำเนื้อดีใบ
ใหญ่ และหม้อไห
ต่างๆ มาอีก ๕ ใบ

Copyright © Dhammakaya Foundation. All rights reserved.
 
 
ที่มา : หนังสือนิทานชาดก โดย พระภาวนาวิริยคุณ  

Home  | นิทานชาดก


นิทาน นิทานธรรมะ นิทานไทย นิทานธรรมะออนไลน์ นิทานธรรมะสอนคุณธรรม นิทานชาดก นิทานไทย นิทานเด็ก การ์ตูน การ์ตูนธรรมะ การ์ตูนคุณธรรม การ์ตูนไทย การ์ตูนภาพ การ์ตูนช่อง การ์ตูนเด็ก พระโพธิสัตว์ พระพุทธเจ้า พระพุทธศาสนา ศาสนาพุทธ ศีลธรรม จริยธรรม กฏแห่งกรรม อดีตชาติ pass of life chadok chataka tale story of lord buddha fable thai cartoon thai manga law of kamma