สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

จัดอบรมครูโชคชัยสามัคคี


จัดอบรมครูโชคชัยสามัคคี เมื่อวันที่ ๒-๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๘ ศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมา จ.นครราชสีมา จัดอบรมครูผู้สอนของโรงเรียนโชคชัยสามัคคี จำนวน ๑๐๐ ท่าน ในโครงการเสริมสร้างพัฒนาบุคลากรด้านศีลธรรม เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอน ซึ่งนอกจากจะเป็นต้นแบบด้านความรู้แก่นักเรียนแล้ว ยังสามารถที่จะเป็นต้นแบบทางด้านคุณธรรมให้กับนักเรียนทุกคนได้อีกด้วย ระหว่างการอบรม พระอาจารย์ของศูนย์อบรมเยาวชนนครรราชสีมาได้บรรยายธรรมเรื่องวัฒนธรรมชาวพุทธ พร้อมทั้งสาธิต วิธีการปฏิบัติธรรม โดยมีต้นแบบในการฝึกวัฒนธรรมชาวพุทธ คือ อาจารย์ศิริรักษ์ เกตุรักษา และอาจารย์ขนิษฐา หริดำรง จากนั้น ผศ.กาญจนา ตันสุวรรณรัตน์ บรรยายเรื่อง เก่ง ดี มีความสุข

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร