คำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เรื่องเล่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อดีตชาติพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ดูก่อนท่านผู้เห็นภัยในวัฏสงสาร ท่านทั้งหลายอย่ากลัวต่อบุญเลย เพราะคำว่าบุญนี้เป็นชื่อของความสุข
ดูก่อนท่านผู้เห็นภัยในวัฏสงสาร เราย่อมรู้ชัดผลแห่งบุญอันน่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ ที่เราเสวยแล้วตลอดกาลนาน

การทำตนให้พ้นจากอาสวะกิเลสจนเข้าถึงอายตนนิพพาน จะต้องสั่งสมบารมีให้เต็มที่ ยิ่งถ้าเลือกเส้นทางที่สุดแห่งธรรม...อ่านต่อ
ความขยันหมั่นเพียรเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่จะทำให้เกิดความสำเร็จขึ้น ผู้ที่มีความเพียรหมั่นประกอบบุญกุศลอยู่เป็นนิจ...อ่านต่อ
เวลาแห่งการฟังธรรม เป็นเวลาที่มีคุณค่ายิ่งซึ่งจะช่วยยกใจของเราให้สูงขึ้นจากนิวรณ์ทั้งหลาย...อ่านต่อ
มนุษย์ในโลกนี้มีน้อยคนนักที่จะรู้ว่า วัตถุประสงค์หลักของการเกิดมาเป็นมนุษย์มันคืออะไร...อ่านต่อ
ในโลกนี้มีเพียงไม่กี่คนที่ไม่ยอมกล่าวเท็จทั้งๆที่รู้ เป็นผู้รักษาความสัตย์ยิ่งชีวิต เช่น พระอริยบุคคลและพระโพธิสัตว์ทั้งหลาย...อ่านต่อ
พุทธองค์ทรงสอนให้พวกเราเป็นผู้ไม่ประมาทในการทำความดี ด้วยกาย ด้วยวาจา และด้วยใจ และใช้เวลาที่มีอยู่ในโลกนี้ทำความดี...อ่านต่อ
คนโหดร้ายไม่มีเหตุผล ไม่มีถ้อยคำเป็นสุภาษิต ในคนโหดร้าย บุคคลพึงทำการหลบหลีกไป...อ่านต่อ
การสั่งสมบุญในพระพุทธศาสนา เป็นการพัฒนาคุณธรรมในตัวให้สูงขึ้น พระพุทธองค์ได้ทรงแยกแยะไว้ถึงสิบวิธีที่เรียกว่าบุญกิริยาวัตถุ 10 ประการ...อ่านต่อ
มีวาทะของพระเจ้าโปริสาทที่ปรากฏในมหาสุตโสมชาดกว่า ลูกชายของกุฎุมพีชื่อสุชาติ ไม่ได้กินลูกชมพู่ เขายอมตายเพราะไม่ได้กินลูกชมพู่...อ่านต่อ
การเลือกคบคนมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการชี้ชะตาชีวิตว่าจะรุ่งเรืองหรือตกต่ำ จะมีความสุขหรือความทุกข์...อ่านต่อ
ผู้ใดแสวงหาความสุข เพื่อตนเบียดเบียนสัตว์ ผู้ต้องการความสุขด้วยอาชญา ผู้นั้นละโลกไปแล้ว ย่อมไม่ได้ความสุข...อ่านต่อ
พวกเราทุกคนซึ่งต่างก็มีกรรมเป็นของตนใครทำกรรมใดไว้ตนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น ผู้ที่ไม่ประมาทในชีวิต...อ่านต่อ
การเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏอันยาวไกลนี้ มีความไม่แน่นอน มีความเปลี่ยนแปลงระหว่างการเกิดการตายกลับไปกลับมา...อ่านต่อ
ผู้ใดเคยประมาทในกาลก่อน แต่ในภายหลังกลับถ่ายถอนความประมาท เขายังโลกนี้ให้สว่างดุจพระจันทร์ พ้นแล้วจากก้อนเมฆฉันนั้น...อ่านต่อ
การสร้างอุปนิสัยที่ดีและขัดเกลาแก้ไขนิสัยที่ไม่ดีให้หมดไป เป็นนิสัยของบัณฑิต นักปราชญ์ วันหนึ่งคืนหนึ่งมันประเดี๋ยวเดียว...อ่านต่อ
สาเหตุหลักๆของการพูดมุสา โดยส่วนใหญ่เป็นเพราะความโลภ ความโลภเมื่อครอบงำจิตใจแล้วทำให้เกิดความลำเอียง...อ่านต่อ
ชนผู้กล่าวคำไม่จริง ย่อมเข้าถึงนรกชนใดทำบาปกรรมแล้วกล่าวว่า ไม่ได้ทำ แม้คนทั้งสองนั้นย่อมเข้าถึงนรกเหมือนกัน...อ่านต่อ
เนื่องจากผู้ดื่มน้ำเมา เมาแล้วครองสติไม่อยู่ อารมณ์แปรปรวนขาดความเป็นตัวของตัวเอง จากเดิมเป็นคนดีก็กลายเป็นคนชั่ว...อ่านต่อ
การปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องของความสันโดษ เรียบง่าย จะปฏิบัติให้เข้าถึงพระรัตนตรัยก็ต้องทำใจให้สงบ ง่ายๆ...อ่านต่อ
ทุกชีวิตที่เกิดมาบนโลกนี้ ล้วนต้องแสวงหาความรู้ด้วยกันทั้งนั้น ความรู้ในโลกนี้มีหลายสาขาวิชา ต่างคนต่างก็แสวงหาเพื่อเพิ่มเติมทักษะความรู้...อ่านต่อ
การเจริญสมาธิภาวนา ทำใจหยุดใจนิ่ง เป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง เพราะนั่นคือการเดินเข้าไปสู่ฝั่งแห่งพระนิพพาน...อ่านต่อ
เราเกิดกันมาชีวิตหนึ่งเพื่อสร้างบุญบารมีเท่านั้น ไม่ใช่เกิดมาเพื่อเพลิดเพลินอยู่ในโลกนี้ไปวันหนึ่งๆ เป้าหมายสูงสุดในชีวิตของเราทุกคน จะต้องบรรลุมรรคผลนิพพาน...อ่านต่อ
มีวาระพระบาลีที่ปรากฏใน มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ว่า"ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ผ้าที่เศร้าหมองมีมลทินจับ...อ่านต่อ
ตามธรรมดาเมื่อยังไม่รู้แจ้งเห็นแจ้งในอริยสัจ สรรพสัตว์ก็ย่อมเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏไม่รู้จบสิ้น เหมือนเมื่อยังมองไม่เห็นฝั่ง...อ่านต่อ
คนส่วนใหญ่ต่างก็มีความรักในสัตว์และสังขารเหล่านี้ เพราะความรักและยึดมั่นถือมั่นในสัตว์และสังขารเหล่านี้ จึงทำให้เกิดความหวาดระแวงว่า...อ่านต่อ
ตราบใดที่มนุษย์ยังไม่หมดกิเลส ก็ต้องเวียนเกิดเวียนตายกันเรื่อยไป ขณะที่กำลังเวียนวนอยู่ในสังสารวัฏนั้น เราสามารถกำหนด...อ่านต่อ
เรามีเวลาสร้างบารมีอยู่ในโลกนี้อย่างจำกัด จึงไม่ควรที่จะประมาทในการดำเนินชีวิต บัณฑิตทั้งหลายก็จะรีบสั่งสมบุญเพื่อ...อ่านต่อ
สภาพใจของคนทั่วไปที่ยังไม่ได้ฝึกฝน มักจะส่ายไม่หยุดนิ่ง ดิ้นรนไปมาเหมือนปลาที่ถูกยกขึ้นบนบก มีแต่ดิ้นรนเพื่อกลับไปหาแหล่งน้ำ...อ่านต่อ
ความตายติดตามตัวเรามาพร้อมๆกับการลืมตาขึ้นมาดูโลก เหมือนกับดอกเห็ดที่ผุดขึ้นมาพร้อมกับดิน...อ่านต่อ
ไม่มีวิธีการใด ที่จะสามารถขจัดความคิดเบียดเบียน ความเห็นแก่ตัว ความทะเลาะเบาะแว้ง และความเห็นผิดของมนุษยชาติให้หมดไปจากโลกนี้ได้ดีเท่ากับ...อ่านต่อ
เมื่อเราได้โอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์แล้ว ควรสั่งสมบุญให้ทานในทุกโอกาส การจะได้สมบัติมานั้น มีทางเดียวก็คือ...อ่านต่อ
มีธรรมภาษิตที่ปรากฎในธรรมอรรถกาถา อกิตติชาดก ว่า“ธรรมดาว่าการให้ทานนี้ เป็นประเพณีของบัณฑิตทั้งหลาย...อ่านต่อ
เราเกิดมาชีวิตหนึ่งก็เพื่อสร้างบุญบารมีเท่านั้น ไม่ใช่เกิดมาเพื่อเพลิดเพลินอยู่บนโลกนี้ไปวันๆ เป้าหมายสูงสุดในชีวิตของเราทุกคน...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในสุวีรสูตรว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอบวชในพระธรรมวินัยที่เรากล่าวชอบแล้ว พึงหมั่นเพียรพยายามเพื่อให้ได้มรรคผลที่ยังไม่ได้...อ่านต่อ
เราทุกคนล้วนมีโอกาสในการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง หากเราเริ่มสร้างโอกาสในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเองในวันนี้ด้วยการละชั่ว ทำดี แล้วทำใจให้ผ่องใสอยู่เสมอ...อ่านต่อ
การดำเนินชีวิต ในสังสารวัฏให้รอดและปลอดภัยได้นั้น เราจะต้องดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท เพราะชีวิตในสังสารวัฏนั้นเต็มไปด้วยทุกข์ภัยต่างๆมากมาย...อ่านต่อ
สรรพสัตว์ทั้งหลายล้วนเป็นไปตามอำนาจแห่งบุญและบาป ที่ได้กระทำเอาไว้ในภพชาตินั้นๆ รวมไปถึงภพชาติในอดีต ถ้าทำบุญไว้มาก ก็จะได้รับผลที่ดี...อ่านต่อ
การดำเนินชีวิต ในสังสารวัฏให้รอดและปลอดภัยได้นั้น เราจะต้องดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท เพราะชีวิตในสังสารวัฏนั้นเต็มไปด้วยทุกข์ภัยต่างๆมากมาย...อ่านต่อ
ชีวิตของคนเราล้วนปรารถนาความสุขและความสำเร็จ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ต้องเริ่มจากความคิดดีๆ เมื่อความคิดดีจิตใจก็แจ่มใส มีอารมณ์ดี อารมณ์เบิกบาน...อ่านต่อ
ในสังสารวัฏที่แวดล้อมด้วยภัยนานัปการ มีภัยที่น่าหวาดกลัวที่สุด ก็คือภัยในอบายภูมิ เพราะภพของอบายนั้น เป็นภพที่เสวยวิบากมีความทุกข์ทรมานแสนสาหัส เมื่อพลัดตกไปในอบายแล้ว...อ่านต่อ
ดูก่อนท่านผู้เห็นภัยในวัฏสงสาร ท่านทั้งหลายอย่ากลัวต่อบุญเลย เพราะคำว่าบุญนี้เป็นชื่อของความสุข ดูก่อนท่านผู้เห็นภัยในวัฏสงสาร เราย่อมรู้ชัดผลแห่งบุญอันน่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ ที่เราเสวยแล้วตลอดกาลนาน...อ่านต่อ

ธรรมะเพื่อประชาชน

สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาแล้ว ล้วนผจญกับความทุกข์ทั้งนั้น เราทุกคนควรพิจารณาให้เห็นว่า เรากำลังเผชิญกับความทุกข์ในหลายรูปแบบ เพื่อจะได้เกิดแรงบันดาลใจ อยากจะหลุดพ้นจากทุกข์ อันที่จริงแล้ว เหตุแห่งความทุกข์ทั้งมวลมาจากความทะยานอยาก ตั้งแต่อยากในกาม อยากในภพ ในอรูปภพ ความอยากที่ระคนไปด้วยความเพลินอยู่ในโลก เป็นความอยากที่ไม่มีที่สิ้นสุด ความอยากเหล่านี้มีปัญหาอยู่ในตัว เมื่อได้มาแล้วต้องตามแก้ปัญหา เพราะฉะนั้น วิธีที่จะดับทุกข์ได้จะต้องหยุด คือ ทำใจให้หยุดอยู่ภายใน ใจหยุดสนิทอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ กระทั่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระธรรมกาย ถ้าหยุดได้อย่างนี้ บาปอกุศลทั้งหลายจะเข้าแทรกไม่ได้ จะมีแต่กุศลธรรมล้วนๆ มีความสุขล้วนๆ ใจหยุดอย่างนี้ คือ เป้าหมายของมวลมนุษยชาติทั้งหลาย ที่จะดำเนินไปในหนทางของพระอริยเจ้า ซึ่งจุดเริ่มต้นบังเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ เป็นดวงใสสว่าง เรียกว่า ดวงปฐมมรรค ต้นทางที่จะนำไปสู่อายตนนิพพาน ดังนั้น วันเวลาที่ผ่านไปควรให้ความสำคัญกับการฝึกทำใจหยุดใจนิ่ง