วัฒนธรรมชาวพุทธ มารยาท การดูแลสุขภาพ พิธีกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

วันนี้เราได้เป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ของวัดพระธรรมกาย ที่ได้ร่วมกันประกอบพิธีอัญเชิญมหารัตนอัฐิธาตุ คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง มาประดิษฐาน ณ มหาวิหารของคุณยายอาจารย์ฯ เป็นการถาวร ......อ่านต่อ
พระของขัวญเพื่อการตรึกระลึกถึงบุญในงานบุญต่างๆ ที่ผ่านมา...อ่านต่อ
เรื่องราวและที่มาของนิทานอีสป เนื่องจากอีสปมีชีวิตอยู่เมื่อหลายหลายพันปีล่วงมาแล้ว จึงยากที่จะได้ข้อมูล เกี่ยวข้องกับประวัติของอีสปที่ถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วน...อ่านต่อ
วันพระ หมายถึง วันทบทวนความสมบูรณ์แห่งความเป็นพระ ในวันพระพระภิกษุสงฆ์จะไปประชุมพร้อมกันที่อุโบสถ เพื่อทบทวนศีล คือ ความบริสุทธิ์ กาย วาจา ใจ ของตนเอง เพื่อทบทวนปาติโมกข์ คือ สิกขาบทที่เป็นพระวินัย ๒๒๗ ข้อ ......อ่านต่อ
โยมแม่เป็นผู้มีความสม่ำเสมอในการทำบุญให้ทานและนั่งสมาธิ แม้สังขารจะไม่อำนวยท่านก็อดทน ท่านชอบจัดเตรียมอาหารตั้งแต่ตอนเย็น เพื่อที่จะนำไปใส่บาตรในตอนเช้า แม้ป่วยหนักท่านก็ให้ลูกนิมนต์พระมารับบาตรถึงเตียงผู้ป่วย โยมแม่เคยบอกว่า พระต้องฉันอาหาร (กับข้าว) ......อ่านต่อ
นอกจากประเทศไทยที่มีการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งปีนี้เป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองพุทธชยันตี ในต่างประเทศก็ได้จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อเป็น การระลึกถึงคุณอันไม่มีประมาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันอย่างกว้างขวาง ......อ่านต่อ
ชีวิตมิใช่เรื่องลองเล่น ตายไปแล้วจะเกิดใหม่อีกเมื่อใดก็ไม่รู้ แม้หากได้มาเกิดแล้วจะมีบ้านเรือน คนรัก พ่อแม่ หรือสิ่งแวดล้อมเหมือนเดิมหรือเปล่าก็ไม่ทราบได้ ดังนั้น เมื่อเราเกิดมาแล้วในชาตินี้ จึงควรที่จะทำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตนเอง ให้กับพ่อแม่ผู้มีพระคุณต่อชีวิต และให้กับโอกาสดีที่สุดที่ได้พบ ......อ่านต่อ
การเร่งสร้างคนในยุคต้นพุทธกาลนั้น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมุ่งเน้นไปที่การสร้าง พระภิกษุก่อนเป็นอันดับแรก โดยทรงวางเป้าหมายขั้นพื้นฐานไว้ที่การฝึกฝนอบรมคนให้เป็น เสมือน ต้นไม้ใหญ่ที่กินน้ำน้อย แต่ทนทรหดเหมือนต้นหญ้า ......อ่านต่อ

วัฒนธรรมชาวพุทธ มารยาท การดูแลสุขภาพ พิธีกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

           วัฒนธรรมชาวพุทธ เป็นแบบแผนการประพฤติปฏิบัติที่ดีงาม ซึ่งแฝงวิธีการฝึกฝนคุณธรรมด้วยกิจวัตร และกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ก่อให้เกิดเป็นอุปนิสัยตลอดจนถึงวิธีการดำเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชนมานานแสนนาน

โดยจัดออกเป็น ๔ หมวด คือ วัฒนธรรมการใช้และดูแลรักษาปัจจัย ๔, วัฒนธรรมการดูแลรักษาสุขภาพ, มารยาทชาวพุทธ และศาสนพิธี จึงสะดวกต่อการนำไปเป็นแบบแผนในการปฏิบัติตัว และใช้ฝึกอบรมปลูกฝังคุณธรรมแก่เยาวชนและบุคคลทั่วไป เพราะเนื้อหาสาระของแต่ละหมวดจะมีหลักปฏิบัติที่ชัดเจน เข้าใจง่าย เมื่อใครลงมือปฏิบัติตามแล้ว คุณธรรมพื้นฐานที่จะเกิดขึ้นทันที คือ 
๑. ความรู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานของตนเองและส่วนรวม มีความสม่ำเสมอในการทำความดี
๒. ความกระตือรือร้นในการฝึกฝนพัฒนาตนเองให้มีทั้งความรู้ ความสามารถ และคุณธรรม
๓. ความอดทนและอดกลั้น
๔. ความมีน้ำใจต่อหมู่คณะและรู้จักสละอารมณ์ที่ขุ่นมัวออกจากใจ

คุณธรรมดังกล่าวนี้ตรงกับหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสสอนไว้ คือ ฆราวาสธรรม ๔ อันเป็นคุณธรรมเบื้องต้นที่จะเจริญไปเป็นคุณธรรมเบื้องสูงอีกมากมาย เป้าหมายที่สำคัญในการฝึกปฏิบัติตามวัฒนธรรมชาวพุทธ คือ ฝึกเพื่อละจากความชั่ว แล้วตั้งอยู่ในคุณธรรมความดี ยังจิตของตนให้ผ่องใสอยู่เสมอ

: : วัฒนธรรมชาวพุทธ วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรม มารยาทชาวพุทธ มารยาทไทย มารยาท

นิทานอีสป นิทาน นิทานธรรมะ นิทานไทย นิทานธรรมะออนไลน์ นิทานธรรมะสอนคุณธรรม นิทานชาดก นิทานไทย นิทานเด็ก การ์ตูน การ์ตูนธรรมะ การ์ตูนคุณธรรม การ์ตูนไทย การ์ตูนภาพ การ์ตูนช่อง การ์ตูนเด็ก พระโพธิสัตว์ พระพุทธเจ้า พระพุทธศาสนา ศาสนาพุทธ ศีลธรรม จริยธรรม กฏแห่งกรรม อดีตชาติ pass of life chadok chataka tale story of lord buddha fable thai cartoon thai manga law of kamma

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร